object(mysqli_result)#3 (5) { ["current_field"]=> int(0) ["field_count"]=> int(8) ["lengths"]=> NULL ["num_rows"]=> int(1) ["type"]=> int(0) } Tennisvereniging Wedde

Activiteiten

Alle verenigingsactiviteiten 2018 - georganiseerd door de activiteitencommissie- ziet u op een rij hieronder: 
(voor verslagen van gehouden activiteiten word je verzocht verder naar beneden te scrollen)
 

De activiteiten van 2018  op een rij:

Ontbijttoernooi :
Zondag 1 april a.s., aanvang: 09.00 uur  Kosten: € 5 p.p. Opgave uitsluitend via de website t/m donderdag 30 maart. Deze datum is nog onder voorbehoud; het is nog de vraag of de banen op tijd gereed zijn.


Mixtoernooi.
Ook dit jaar organiseert de activeitencommissie weer  een mixtoernooi. Dit toernooi wordt gehouden van vrijdag 6 t/m zondag  8 juli   a.s..


Wil je meedoen?
Geef je dan individueel op via het emailadres tvwedde@hotmail.com. Een commissie stelt uit de aangemelde dames en heren de combinaties samen, waarbij sterke en zwakke partners zo veel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden.
Opgave kan tot en met uiterlijk   30 juni  a.s.    
Daarna wordt er een indeling gemaakt, die per e-mail naar je wordt verzonden en in de kantine op het publicatiebord wordt opgehangen.
Er zijn enkele eenvoudige spelregels:

  1. De wedstrijden duren 55 minuten inclusief inspelen (5 minuten)
  2. Games worden doorgeteld; is het tijd om te stoppen, dan is dit tevens de uitslag.
  3. Na de wedstrijd de baan vegen of slepen.
  4. De finalewedstrijden (verliezersronde en winnaarsronde ) wordt op zondag 17 juni gespeeld en gaan over 2 gewonnen sets.

Barbecuetoernooi.
Het barbecuetoernooi wordt gehouden op: vrijdag 24 augustus  a.s.  Aanvang: 19.00 uur. De kosten:
€ 10,- p.p.
Partners kunnen ook gezellig mee-eten (tegen hetzelfde bedrag).
Aanmelding kan uitsluitend via de website tot uiterlijk:  17 augustus  a.s.

 

Gemeentelijk gezelligheidstoernooi.
Het gezelligheidstournooi staat open voor de leden van de vereniging Odivia (Blijham), Dos (Bellingwolde) en Wedde.

Er wordt een jeugdtoernooi gehouden op  zaterdag 26 en zondag 27 mei a.s. , georganiseerd door de tennisvereniging Dos te Bellingwolde ; het seniorentoernooi wordt  op zondag 16 september a.s.          georganiseerd door Dos uit Bellingwolde.  Deelname voor de jeugd is gratis; senioren betalen € 5 p.p.
Voor aanmelding volgt nog nader bericht.


Gezamenlijke Tossavonden.
Ook dit jaar organiseren de gemeentelijke tennisverenigingen weer gezamenlijke tossavonden en wel:
op
: donderdag 21 juni op de banen van Odivia (Blijham) , aanvang: 19.00 uur
op: donderdag  4 oktober op de banen van tv Wedde, aanvang: 19.00 uur

Eindtoernooi.
Op vrijdag  26 oktober   a.s wordt het zgn. eindtoernooi (tossavond met chips) gehouden.
Dit is de laatste activiteit die in het tennisseizoen 2018 wordt gehouden.
De tossavonden en andere wekelijkse activiteiten gaan gewoon door zolang het weer dat toelaat.
In principe worden op 1 december a.s. de banen gesloten.

 

==========verslagen============verslagen=============verslagen============

2017.

Algemene ledenvergadering tv Wedde.
Op maandag 27 februari j.l. hield de tv Wedde haar jaarlijkse algemene ledenvergadering.
De notulen van de ledenvergadering van 25-02-2016 werden onveranderd goedgekeurd, het jaarverslag van de secretaris Olger Timmermans kreeg algemene instemming.
De penningmeester en dus het bestuur werd decharge verleend, omdat de financiën in orde werden bevonden.
Jan van Dort trad af als lid van de kascommissie; in zijn plaats werd Noortje Holwerda verkozen.
De contributie werd gehandhaafd op het huidige (lage) peil (zie info naar leden).

Er werd na 6 jaar afscheid genomen van het bestuurslid Klaas Klaassens; hij zal ook uit de activiteitencommissie treden.
Hij blijft wel de rol van groundsman vervullen, daarbij bijgestaan door Arend Holwerda, Hans Nieuwenhuizen en Harm Stubbe.
Arend Holwerda werd bereid gevonden om tot het bestuur van de tennisvereniging toe te treden.
Tot verenigingscompetitieleider werd Harm Stubbe herbenoemd (zijn certificatie werd geupdated) en de leden van de kantinecommissie en activiteitencommissie werden herbenoemd. Het overzicht ziet u bij "bestuur en commissies".
Vervolgens werd er een werkgroep klussen benoemd. De jaarlijkse klusdag is dit jaar op zaterdag 25 maart a.s. Belangstellenden kunnen zich hiervoor bij het bestuur aanmelden.
Het jaarplan 2016 werd geëvalueerd en het jaarplan 2017 door de voorzitter toegelicht.
Na een toelichting op het protocol tossavonden, de medewerking aan de koningsspelen / schoolsportdag en de gezamenlijke vergadering van de 3 gemeentelijke tennisverenigingen sloot de voorzitter om 21.50 uur de vergadering.

==============================================================================================

Tennisclinic 26 juni 2015.

De bekende Oostgroninger tennistrainer Sietse Kaman ( o.a. trainer bij Tiolo uit Meeden (reeds 13 jaar) , Dos Bellingwolde en Odivia Blijham) gaf op zijn bekende enthousiaste manier een tennisclinic aan onze leden. 18 Leden waren aanwezig en iedereen genoot met volle teugen.
Na een welkom door voorzitter Harm Stubbe ging iedereen voor de warming- up de baan op. Eerst werd in 2-tallen de bal overgespeeld van racket op racket (dus als bij badminton). Er werd regelmatig van tweetallen gewisseld.  Vervolgens werden dezelfde oefeningen gedaan in 3-tallen (komt bij tennis nooit voor).

Na het opsplitsen van de hele groep in 2 groepen werd er eerst in het servicevak gespeeld (het zgn. minitennis) en werd het veld steeds groter gemaakt. Vervolgens werden er drilloefeningen gedaan: Sietse speelde de ballen beurtelings in de forehandpositie en de backhandpositie aan en gaf hierbij vele technische en taktische aanwijzigingen. De andere groep keek toe en was daarna aan de beurt.

Na een korte gezamenlijke pauze was er ook tijd voor fun.
Sietse had opgeblazen ballonnen meegenomen (leuke kleurtjes trouwens) en in tweetallen werden er rallys gespeeld; eerst in het veld en tenslotte over het net. Dit was een hilarisch gebeuren (dus echte fun), want ballonnen "gedragen" zich heel anders dan tennisballen.
Het voelde ook als erg merkwaardig aan, dat na een harde slag (smash) de ballonnen niet kapot te krijgen waren.
Tip: Deze ballonnen zijn te koop bij de Appie Heyn!!!!!!

Als afsluiting werden er nog gelegenheidsmixwedstrijdjes gespeeld: de mixen werden samengesteld door de rackets te mixen. 4 Mixen kwamen gelijk op de baan en speelden 1 game. Bij verlies ging deze mix van de baan en werd de plaats ingenomen door een mix die op de bank had plaats genomen.
De ervaring leerde, dat de bankzittende mixen amper tijd hadden voor een kopje koffie en dan al weer aan de bak moesten.

Om 21.00 uur kon de voorzitter met een blij hart iedereen bedanken voor deze gezellige maar ook leerzame avond, waarbij een extra woord van dank werd uitgesproken richting Sietse, die er maar voor had gezorgd, dat deze activiteit als een topactiviteit van dit jaar kan worden beschouwd, wat voor het overgrote deel aan zijn enthousiaste inbreng was te danken. De dank ging vergezeld van een cadeaubon.
Iedereen was er van overtuigd, dat dit geen eenmalige gebeurtenis mag zijn geweest, maar dat het een vervolg moet hebben.                                    (Dus: Wordt vervolgd!!).
Na de afsluiting werd er nog enthousiast doorgemixd of onder het genot van een drankje op het terras over deze avond nagepraat.

==============================================================================
Herfststorm 2013.
Ook op het sportterrein heeft de storm van maandag 28 oktober j.l. flink huisgehouden.

De ingang van het sportpark was versperd door vallende bomen. De bomen kwamen op het gebouwtje van de speeltuinvereniging terecht zonder schade aan te richten.


Een boom kwam terecht op het hek van de tennisvereniging; de schade was beperkt.


Een omgevallen boom "overbrugde" de sloot achter de tennisbaan.

Er was natuurlijk wel veel bladwerk op te ruimen.


Klaas Klaassens druk aan het verwerken van de gevallen bladeren.

================================================================================
Opgeven voor KNLTB-toernooien.
Het bestuur krijgt regelmatig de vraag van de leden hoe ze zich kunnen opgeven voor toernooien.
Antwoord:
Soms ontvangen wij posters; die worden opgehangen op het publicatiebord in de kantine. Hierop staat dan veelal een contactadres (telefoonnummer, emailadres)
Maar je kunt ook jezelf digitaal  voor diverse toernooien opgeven.
a. Ga naar: www.toernooi.nl. Klik dan vooraan op de button "TENNIS", selecteer dan het district, bijv. Groningen-Drenthe en alle toernooien komen dan in beeld. Keuze genoeg.

 of b. Ga naar de site van www.knltb.nl en log in met bondsnummer en gebruikersnaam. Dan district Noord Groningen/Drenthe aanklikken.
In het linker gedeelte verschijnt dan o.m. toernooien en senior 50+. Wil je deelnemen aan een meerdaagstoernooi, dan deze aanklikken. Dan zijn de toernooien in dit district zichtbaar.
Mocht er interesse bestaan voor een senior 50+ eendaagstoernooi, dan deze aanklikken. Vervolgens zoek je verder onder "flyers". Hierop verschijnen dan de wedstijden op maandag (in Drenthe) en op vrijdag (in Groningen). 
====================================================================================

 

 

                                                                     

hallo